Aktiesplit

Aktiesplit er en opdeling af firmaets aktier i mindre dele. Det kan for eksempel være, at hver aktie deles i 2 nye aktier, som så hver får en værdi svarende til halvdelen af den gamle akties værdi. Virksomhedens markedsværdi forbliver således den samme. Fordelen ved opsplitningen kan blandt andet være, at aktien bliver handlet mere, når stykprisen bliver mindre.

Kursen på en aktie afhænger af rigtig mange faktorer. En af dem er, hvor hyppigt den bliver handlet – altså størrelsen af omsætningen og dermed likviditeten. Jo større likviditet, des mindre forskel vil der være mellem købskurs og salgskurs.

Tilbage til oversigten